Privacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken
Dental Diamond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
 - E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die de betrokkene actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
- Overzicht van de uitgevoerde tandheelkundige behandelingen
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Dental Diamond verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gegevens over de gezondheid
- Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dental Diamond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Met het oog op een goede behandeling van de betrokkene
- U te kunnen bellen en/of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het afhandelen van uw eventuele betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming
Dental Diamond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dental Diamond) tussen zit.

Computersysteem
Dental Diamond gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Exquise, hierin wordt een persoonlijk dossier aangemaakt. Dossierplicht van tandartsen is wettelijk vastgelegd. In Artikel 7:454 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek staat: ’De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt daarin aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dental Diamond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voor uw personalia, adresgegevens en tandheelkundige dossier hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar na uitschrijving uit de praktijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dental Diamond verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dental Diamond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Dental Diamond heeft een bewerkersovereenkomst met 'Intelly' voor het declareren van behandelingen zowel rechtstreeks bij de verzekering als aan de patiënt.

De gegevens die middels een gesloten bestand aan hun worden gestuurd zijn:
-          Voor- en achternaam
-          Geslacht
-          Geboortedatum
-          Adresgegevens
-          Telefoonnummer
-          E-mailadres
-          Verzekeraar en verzekerdennummer
-          De te declareren tandheelkundige verrichtingen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dental Diamond gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dental Diamond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] of [email protected] . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een formulier in te vullen met daarop een handtekening. Bij het afgeven van dit formulier vragen wij u ter controle uw Identiteitskaart te laten zien. U kunt deze ook naar ons e-mailen met een kopie van uw ID. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Dit kan middels de KopieID app, een ID-cover of door zelf deze gegevens door te strepen op het kopie. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dental Diamond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dental Diamond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via [email protected] of [email protected]